ketel steam berbahan bakar 3000 kg satu jam horisontal